MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. กระบี่ มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย๊ะห์ (พลังใหม่) ทะเบียนเลขที่: 207

หมู่ที่: 6 แขวง/ตำบล: หน้าเขา เขต/อำเภอ: เขาพนม จังหวัด: กระบี่ 0937696212
ประวัติความเป็นมาฯ
     - มัสยิดนูรุ่ลฮีดาย๊ะห์ ตั้งอยู่ ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ผู้บริจากที่ดินสร้างมัสยิดคือ นายหาก ดารามัน และ นางโสม ระหว่างภัย มัสยิดหลังแรกมีสัปบุรุษที่ร่วมกันสร้างมี 36 คน มุสลิมส่วนใหญ่ มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บุคคลแรกที่มาและชักชวนพี่น้องมาชื่อ นายหัวผัน แต่เดิมบ้านพลังใหม่มีเพียง บาลายเรือนไม้เล็กๆ กั้นฝาไม้ไผ่ยกพื้นสูงได้สร้างบาลายนี้เมื่อ พ.ศ.2520 เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา อยู่ติดกันลำธารน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร เมื่อถึงวันศุกร์มุสลีมีนต้องเดินไปละหมาดวันศุกร์อีกมัสยิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 3 กิโลเมตร.ชื่อมัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะซาน ทุกคนที่ไปละหมาดต้องเดินเท้าไปเพราะไม่มีรถใช้ ระยะเวลาในการเดินประมาณ 1ชั่งโมง ต่อมาบ้านพลังใหม่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เลยมีการจัดประชุมสัปบุรุษหารือในการจัดตั้งมัสยิดขึ้นและได้ดำเนินการสร้างมัสยิดหลังแรกเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยงบประมาณ 50,000 บาท งบประได้จากการบริจาคของพี่น้องญาติมิตรจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครศรีฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต มัสยิดหลังแรกมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการมัสยิด ได้ส่งเรื่องของบประมาณ จากมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมหาดใหญ่ ได้งบประมาณมา 830,000 บาท และงบของมัสยิดบางส่วนจึงทำให้ได้เสร้างมัสยิดหลังที่ 2 ขึ้น กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร (หลังปัจจุบัน) นับจากเริ่มก่อตั้งมัสยิดมีอีหม่าม 2 ท่าน - อีหม่ำมคนที่ 1 ชื่อ นายยุโสบ สุทธิการ นายยุโสบ สุทธิการ เป็นอีหม่ามคนแรกดำรงค์ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2556 รวม 12 ปี    ปี จึงลาออก -  อีหม่ำมคนที่ 2 ชื่อ นายดอเหล๊าะ  ดารามัน เป็นอีหม่ามคนที่ 2 ดำรงค์ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2564 รวม 8 ปี -  อีหม่ำมคนที่ 3 ชื่อนาย อานนท์ มานะ เป็นอีหม่ำคนปัจจุบันได้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีหม่ำเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 หลังจากมัสยิดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสร็จ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นอีหม่ามคนที่ 3 คนปัจจุบัน -  ที่มาของชื่อบ้านพลังใหม่ มาจาก การมาหลังจากหมู่บ้านพลังเก่าซึ่งอยาใกล้เคียงกัน พลังเก่าคือมาก่อน ส่วนบ้านพลังใหม่คือมาที่หลัง-  more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอานนท์ มานะ

อิหม่าม

นายอรุณ เจ๊ะหล้อ

คอเต็บ

นายนเรศ บุญมาก

บิหลั่น

นาย สุรศักดิ์ หมัดดำ
เลขานุการ
นายอาทิตย์ มัจฉากิจ
ฝ่ายการศึกษา
นายสมทบ ปานขวัญ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอดุลย์ เต็มฉอ
ฝ่ายวิชาการ
นายสุปชัย ดารามัน
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายทวีศักดิ์ โต๊ะอีสอ
ฝ่ายการเงิน
นายเกษม ไชยพิเภก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุเดน รับไทรทอง
ฝ่ายทะเบียน
นายรอหีม สุทธิการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายอะหมัด ดารามัน
ฝ่ายประสานงาน
นายสุรศักดิ์ สุทธิการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายจำลอง ยืนยงค์
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางกันยา มานะ
ประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์
นางสาวสุดารัตน์ ดารามัน
รองประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ 1
นางสาวกานดา​ รับไทรทอง
รองประธานอนุกรรมการมุสลีมะห์ 2
นางสาวมาลินี รับไทรทอง
อนุกรรมการเลขานุการ
นางอาภรณ์ โต๊ะกาสอ
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางมิหน้อ จิตรบรรจง
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางสาววนิดา พิศแลงาม
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางสาวปียะนุช ภูมีเวช
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางซารีพ๊ะ รับไทรทอง
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสาวกาญจนา มัชมูนาท
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา รับไทรทอง
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวกัญญาพร ดารามัน
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางอลิเหมาะ มานะ
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางสาวราตรี สุทธิการ
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวนาตยา ฤทธิเดช
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 40 85 80 165
สัปปุรุษในเขต 39 84 80 164
สัปปุรุษนอกเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุ้ลฮิดาย๊ะห์ (พลังใหม่)
ที่ตั้งเลขที่: 1/2564 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: กระบี่ ตำบล/แขวง: หน้าเขา
อำเภอ/เขต: เขาพนม จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81140 เบอร์โทรศัพท์: 0937696212
จำนวนผู้เข้าชม: 6,797