MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ยะลา มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดนูรูลฮูดา บ้านบาโงยดูรียัน / วาระ 11 มิ.ย. 2562 ทะเบียนเลขที่: 439

หมู่ที่: 2 แขวง/ตำบล: บาโงยซิแน เขต/อำเภอ: ยะหา จังหวัด: ยะลา
ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนูรุลฮูดา บาโงยดีแย (บาโงยซิแน)  หมู่บ้านบาโงยดีแยเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ติดถนนสายยะลายะหาซึ่งในหมู่บ้านพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตหมู่ที่  2  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  4  มีประชากรประมาณ  70  กว่าหลังค่าเรือน อยู่ติดเขตระหว่างบ้านยะลอ  กับบ้านบาโงยซิแนและโปโฮ  และก็ไม่มีสถานที่รวมตัวเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ  เมื่อถึงวันศุกร์  ซึ่งจะต้องละหมาดญุมอัติ  พี่น้องบ้านบาโงยดีแยจะต้องไปร่วมละหมาดที่มัสยิดอื่น  บางคนไปมัสยิดโปโฮ  บางคนไปมัสยิดยาลอและบางคนก็ไปมัสยิดกลางบาโงยซิแน  แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยระยะทางไม่เกิน  2  กิโลเมตร  การไปมาไม่ค่อยจะสะดวก  ดังนั้นผู้นำชุมชนจึงประชุมปรึกษาเพื่อให้มีสถานปฏิบัติศาสนกิจ  เพื่อเป็นศุนย์กลางในหมู่บ้านบาโงยดีแย  และ  นายมะรอเซะ อูมา ได้ยกที่ดิน (วอกาฟ )  เป็นเนื้อที่  10x20  เมตร(2ห้อง)  ให้เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานปฏิบัติศาสนกิจ                เมื่อปี  พ.ศ  2535 ต่อมาโต๊ะครู  (นายกิติศักดิ์  คงศรีวีรพันธ์)  ได้จัดหางบจากผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย  และได้ซื้อเพิ่มอีก  5  เมตร  และจากนั้นด้วยแรงศรัทธาและได้กำลังใจจากแกนนำชาวบ้านได้รวมพลังร่วมกันก่อสร้างมัสยิด  เมื่อการรวมตัว  และการก่อสร้างอาคารมัสยิดสำเร็จตามความประสงค์แล้ว  ได้แต่งตั้ง  นายอิสมาแอ  ดาลี  เพราะชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของนายอิสมาแอ  ดาลี จึงร่วมกันเสนอให้  นายอิสมาแอ  ดาลี  ทำหน้าที่เป็นอีหม่าม ซึ่งถือเป็น อีหม่ามคนแรกของมัสยิดบาโงยดีแยโดยไม่เป็นทางการ  เพื่อประกอบศาสนกิจ  ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นมีสถานที่ประกอบศาสนกิจในชุมชน more
แผนที่นำทาง Google Map
https://goo.gl/maps/mP5D2oggTYE2https://www.facebook.com

กรรมการมัสยิด

สะอารี ดาลี

อิหม่าม

อับดุลเราะมัน อาลีกอย

คอเต็บ

มูฮำมัดอารอบี ดาลี

บิหลั่น

ดอรอแม ยะหะยา
เลขานุการ คณะกรรมการ
มาหะมัดอาลี สาและห์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
มะกอเด็ง ตาแป
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ดิง ตือง๊ะ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
อิสมาแอ สาแลแม
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มูฮำมัดดาโอ๊ะ ลือแบเต๊ะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
อับดุลมายิด หะรง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มาหะมะรอซาลี ตือระ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
มะยารัง มะลี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
สียะ สุงาบารู
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ดุละเลง กาเดร์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
หะมะ เปาะดาโต๊ะ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 70 126 128 254
สัปปุรุษในเขต 53 106 113 219
สัปปุรุษนอกเขต 17 20 15 35
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 1 1 2
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรูลฮูดา บ้านบาโงยดูรียัน / วาระ 11 มิ.ย. 2562
ที่ตั้งเลขที่: 140 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: บาโงยซิแน
อำเภอ/เขต: ยะหา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95120 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 11,513