กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิดบ้านท่ายาง (ทะเบียนเลขที่: 001)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดบ้านท่ายาง ตั้งอยู่ที่ หมู่.4 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จดทะเบียนเลขที่ 1/2492 หมู่ที่ 4 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเนื่อที่  3  งาน  16  ตารางวา ทำเนียบอิหม่ามมัสยิดบ้านท่ายางจากคนแรกจนถึงคนปัจจุบัน 1.นายหาด    หนาเหตุ 2.นายแสละ  เหรียญนุ้ย 3.นายกาด    เหมริหนี 4.นายก้อเดช  ดีนนุ้ย 5.นายกะเส็ม   ดนสัน 6.นายฝาด     พัฒนสกุลลอย more

กรรมการมัสยิด

นายฝาด พัฒนสกุลลอย

อิหม่าม

นายสมาน หรนจันทร์

คอเต็บ

นายก้อเดช ดีนนุ้ย

บิหลั่น

นายสมพร พรหมทอง
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสุบ โคแหละ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายธีระชัด เสียมไหม
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอ้าเหร็ด ยาชะรัด
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายก้อเส็ม เหมริหนี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายฝีน นุ่นหยู่
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสมเกียรติ เหมริหนี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายหมัดอ้าหลี ยาชะรัด
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 85 177 180 357
สัปปุรุษในเขต 85 177 180 357
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านท่ายาง
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: ชะรัด
อำเภอ/เขต: กงหรา จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93000 เบอร์โทรศัพท์: 0847485429
จำนวนผู้เข้าชม: 7,000