กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านนาใหม่ (ทะเบียนเลขที่: 176)

แผนที่นำทาง Google Map
มัสยิดบ้านนาใน https://maps.app.goo.gl/JvrT77Rkin8spkBR9

กรรมการมัสยิด

นายอูเส็น ลือแมะ

อิหม่าม

นายมูหะหมัด ขุนเสร่

คอเต็บ

นายศฤงคาร ขุนเสร่

บิหลั่น

นาย​ หลงหมัน​ หมาดกม
เลขานุการ
นาง วธัญญา คลองมดคัน
ฝ่ายการศึกษา
นาย ดน มดคัน
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย​ วิรัตน์​ ผลนุ่น
ฝ่ายวิชาการ
นาย​ สมคิด​ ลูกเด็น
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นาย ประดิษฐ์ พูดเพราะ
ฝ่ายการเงิน
นาย​ พรชัย​ คลองมคัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย​ ร้อสัน​ บ่อนำ้ร้อน
ฝ่ายทะเบียน
นาย​ วินัย​ ก๊กใหญ่
ฝ่ายอาคารสถานที่
นาย​ สมจิตร​ ทองเทพ
ฝ่ายประสานงาน
นางไหมหน้า พันหญ้า
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย​ วิชัย​ ก๊กใหญ่
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
ฮัจยะตรีทิพย์​ ลูกเด็น
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางแมะน้า​ ใบหาด
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางส้อปีน้า​ คลอวทดคัน
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางสาวผะอบวัลย์​ หญ้าปรัง
อนุกรรมการเลขานุการ
นางดารุณี​ พูดเพราะ
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นายมูสา หึงสาชู
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางสาวมีนา​ ลูกเด็น
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางปทุมทิพย์​ ผลนุ่น
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสาวเพ็ญฑกาณต์ หวังสป
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสุมาลี​ สุทนต์
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางละออง​ ผลนุ่น
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางรัตนา​ ลูกเด็น
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางฝ้าตีม๊ะ​ ก๊กใหญ่
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางฟาตีม้า​ หมาดกม
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 114 268 256 524
สัปปุรุษในเขต 105 263 252 515
สัปปุรุษนอกเขต 9 5 4 9
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 3 3 0 3
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 2 1 1 2
สัปปุรุษเสียชีวิต 5 5 1 6
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 0 2 2
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 6 12 3 15
มัสยิดบ้านนาใหม่
ที่ตั้งเลขที่: 46/8 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: นาใหม่ ตำบล/แขวง: ห้วยน้ำขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81120 เบอร์โทรศัพท์: 0922418202
จำนวนผู้เข้าชม: 6,410