กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดนูรุ้ลอีดายะห์ (บ้านลีกี) (ทะเบียนเลขที่: 113)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดบ้านลิกี    สร้างเมื่อปี  พ.ศ.2521    ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน   1งาน  96  ตารางวา   จาก  นายเส็ม  คลองรั้ว   และนางล่่อบา   ปิตุคำ    หลังจากนั้นพี่น้องชาวบ้านลิกีได้ร่วมบริจาคเงินสมทบฃื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน  1ไร่ 1งาง  94  ตารางวา   รวมมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน   1ไร่  3งาน  80 ตารางวา    จดทะเบียน  ณ  ศาลากลางจังหวััดกระบี่  เมื่อ วันที่  28  ก.พ.  พ.ศ.2521  มัสยิดบ้านลิกกีมีทำเนียบอิหม่ามดังนี้ 1.  นายอาด  เกื้อกูล              ดำรงตำแหน่งปี   2521-    ปี  2528 2.  นายสมคิด  จงรักษ์           ดำรงตำแหน่งปี   2528-    ปี  2530 3.  นายด้าหนี  หมีนหวัง         ดำรงตำแหน่งปี   2530-     ปี  2531 4.นายหมาดยิม  ปิตุคำ           ดำรงตำแหน่งปี   2531-     ปี   more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายหมาดยิม ปิตุคำ

อิหม่าม

นายริ รักษากิจ

คอเต็บ

นายศักดิ์ด๊ กำกิจ

บิหลั่น

นายบรรลือ ซื่อตรง
เลขานุการ
นายนิยม ปุสสะ
ฝ่ายการศึกษา
นายบำรุง ปัดเป่า
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสมหมาย ขาวแดง
ฝ่ายวิชาการ
นายศักสมาน รักษากิจ
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
ฝ่ายการเงิน
นายสมบูรณ์ หมีนหวัง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายบ้าหรี เกื้อกูล
ฝ่ายทะเบียน
นายธนาวุฒ รักตัว
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายก้อเส็ม ปัดเป่า
ฝ่ายประสานงาน
นายประชิด อาจหาญ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอาหมาด ทำสวน
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางสุชาดา
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางอุษา รักตัว
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางสุอัตรา ก๊กใหญ่
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางวิลาพร อาจหาญ
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสุภาภรณ์ ปราปปราม
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางมาลินี สูน่าหู
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
น.ส. สุภัตรา ไทรบุรี
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางบัวทิพย์ ทำสวน
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางทรายทอง รักษากิจ
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางนิตยา สูงสม
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส. ปทุมทิพย์ ฝั่งขวา
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสมใจ ปราปปราม
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางอนงนารถ ปิตุคำ
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางวิจิตรา อาจหาญ
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางอารียา ทำสวน
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 216 548 515 1,063
สัปปุรุษในเขต 214 547 514 1,061
สัปปุรุษนอกเขต 2 1 1 2
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 20 10 10 20
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 2 2 0 2
สัปปุรุษเสียชีวิต 35 28 14 42
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 12 9 7 16
มัสยิดนูรุ้ลอีดายะห์ (บ้านลีกี)
ที่ตั้งเลขที่: 0 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เกาะกลาง
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81120 เบอร์โทรศัพท์: 0810873570
จำนวนผู้เข้าชม: 5,619