MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. สตูล มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดใหม่บ้านกลาง ทะเบียนเลขที่: 089

หมู่ที่: 4 แขวง/ตำบล: ควนสตอ เขต/อำเภอ: ควนโดน จังหวัด: สตูล 0824387485
ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดใหม่บ้านกลาง ตั้งขึ้นเมื่อ     พื้นที่จัดตั้ง  ได้รับที่ดินจาก เมื่อพศ. ปัจจุบัน บริหารโดยอิหม่ำและกรรมการ  more
แผนที่นำทาง Google Map
https://goo.gl/maps/g5MLzD1ANMo5PypJ6

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 0 0 0 0
สัปปุรุษในเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดใหม่บ้านกลาง
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ควนสตอ
อำเภอ/เขต: ควนโดน จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91160 เบอร์โทรศัพท์: 0824387485
จำนวนผู้เข้าชม: 4,436