กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดอัลอิมรอน (ทะเบียนเลขที่: 133)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดอัลอิมรอน  ตั้งอยู่ เลขที่133 หมู่6  ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ที่ตั้งมัสยิดเดิมเป็นสถานที่ของนายอาด บุญชู ซึ่งได้วากัฟให้มัสยิดในเนื้อที่1ไร่และได้ซื้อนอกมาจากชาวบ้านเพิ่มอีก2ไร่ครึ่ง แล้วได้นำมาสร้างมัสยิดโดยมีโต๊ะอีหม่ามคนแรกคือนายม่าเหร็น สระวารี เนื่องจากมัสยิดมีเนื้อที่น้อยไมเพียงพอกับการสร้างกุโบร จึงได้ซื้อที่ที่อยู่ในบริเวณติดกับมัสยิดในเนื้อที่อีก2ไร่ครึ่ง ซึ่งได้นำเงินมาจากสมทบทุนจากการจัดงานมัสยิด และร่วมบริจาคกับชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ นับตั้งแต่จดทะเบียนมัสยิดจนถึงปัจจุบัน มีอีหม่ามรวม3ท่าน  ประกอบไปด้วย โต๊ะอีหม่ามคนแรกคือ นายม่าเหร็น สระวารี ลาออกจากพื่นที่ โต๊ะอีหม่ามคนที่สองคือ นายมงคล รื่นสุข  เสียชีวิต โต๊ะอีหม่ามคนปัจจุบันคือ ฮัจยีโหยบ หาบหา ปัจจุบันมัสยิดอัลอิมรอน โดยมีฮัจยีโหยบ หาบหา เป็นอีหม่าม  นายสุรทินฑ์ บุญชู  เป็นคอเต็บ  นายสมปอง  บุญชู เป็นบิหลั่น  และคณะกรรมการอีก12ท่าน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ฮัจยีโหยบ หาบหา

อิหม่าม

นายสุรทิณฑ์ บุญชู

คอเต็บ

นายสมปอง บุญชู

บิหลั่น

นายสราวุธ อ่าวลึกน้อย
เลขานุการ
นายต่อหนี บุญชู
ฝ่ายการศึกษา
นายด๊ะโหด แขกพงษ์
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวีระ แก่นไกร
ฝ่ายวิชาการ
นายประเสริฐ สังหลัง
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายดลเลาะห์ ขาวขำ
ฝ่ายการเงิน
นายวุฒิชัย ใจแน่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายหร้อหมาด ทัญญุภัก
ฝ่ายทะเบียน
นายปัญญา บุตรหลำ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายนพดล ดำหาย
ฝ่ายประสานงาน
นายธีรพงษ์ ใจแน่
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายประทีป บุญชู
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
พรรณราย อ่าวลึกน้อย
ประธานอนุกรรมการสตรี
หร้อฝี้หย้า กูลหลัก
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
เตือนใจ ใจแน่
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
กนกวรรณ วงศ์นา
อนุกรรมการเลขานุการ
นันทวรรณ หาบหา
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ศศิวิมล แขกพงษ์
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
เพียรทิภา บุตรหลำ
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
ปนัดดา บุตรหลำ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ราตรี นายาว
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
ใหมส้าเราะห์ ใจแน่
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เกศรินทร์ ตู้กังร่าเหม
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ห้าร่อฝ้า บุญชู
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
รัตนาวดี บุตรโหล้ง
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
อารีรัตน์ บุตรหลำ
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
จันทิรา บุตรโล้ง
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 80 157 172 329
สัปปุรุษในเขต 80 157 172 329
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 8 8 2 10
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 0 1 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอัลอิมรอน
ที่ตั้งเลขที่: 133 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81110 เบอร์โทรศัพท์: 0898670935
จำนวนผู้เข้าชม: 7,280