กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดดารุลกียามุตดีน (ทะเบียนเลขที่: 161)

กรรมการมัสยิด

นายสมาน ดำเชื้อ

อิหม่าม

นายคอยรี บินสามะแอ

คอเต็บ

นายมุกตา อายุยืน

บิหลั่น

นายคอยรี บินสามะแอ
เลขานุการ
นายศราวุฒิ เกาะน้อย
ฝ่ายการศึกษา
นายสมคิด มาตย์บุตร
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายบุ้หลาด สมบูรณ์
ฝ่ายวิชาการ
นายอำนาจ บุตรี
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายร่อหมาด บุตรี
ฝ่ายการเงิน
นายสนิท หลำหญ้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายต่อเหตุ ดำเชื้อ
ฝ่ายทะเบียน
นายอนุพงษ์ หมันหนุน
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายสรัญ สังข์การ
ฝ่ายประสานงาน
นายนาวี บำรุง
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายฮอหนี ดัชนี
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางส้าอีหร้อ ฉลองกุล
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางกัลยรัตน์ ทับโทน
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางอโนมา ผลาการ
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางสาวรัติกาล ดำเชื้อ
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวสมัย ดำเชื้อ
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวซอฟีย๊ะ หมันการ
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางสาวซาปีน๊ะ อายุยืน
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางรังษิยา บินสามะแอ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางข้อดีย๊ะ ดัชนี
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสุภาพร หลำหญ้า
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาง สาวอทิตยา เกาะเหม
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางอาอีฉ๊ะ เกาะน้อย
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางสาวอุบลศรี ตุลา
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางประไพ มุคุระ
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวย่าร่อน๊ะ อายุยืน
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 65 158 146 304
สัปปุรุษในเขต 65 158 146 304
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุลกียามุตดีน
ที่ตั้งเลขที่: 161 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: อ่าวลึกน้อย
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81110 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 5,401