กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดกอวี้ยุ้นอิสลาม (ทะเบียนเลขที่: 019)

กรรมการมัสยิด

นายชอบ พลพัง

อิหม่าม

นายสำรอง หลงขาว

คอเต็บ

นายอภัย สมจริง

บิหลั่น

นายชวน รองเดช
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสกุล เวชสิทธิ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายร่อมหรี เพ็ชรหวล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเสน่ห์ เส็นขาว
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอนุสรณ์ สรรเพ็ชร
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายธีระวัฒน์ หยงสตาร์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายวิเล็ม วงศ์สะอาด
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุชีพ ทุ้ยอ้น
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายเสถียร ชูแก้ว
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายเสริมศิษฐ์ เสียมไหม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสนอง รองเดช
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสงวน สมจริง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 122 200 208 408
สัปปุรุษในเขต 109 189 195 384
สัปปุรุษนอกเขต 13 11 13 24
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 16 8 10 18
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 2 2 0 2
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดกอวี้ยุ้นอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 17 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: สุโสะ
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92120 เบอร์โทรศัพท์: 0801484831
จำนวนผู้เข้าชม: 7,889