กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดอัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ) (ทะเบียนเลขที่: 105)

ประวัติความเป็นมาฯ
การก่อตั้งมัสยิดอัลกอบาตีน เมื่อก่อนการไปละหมาดวันศุกร์ต้องข้ามเรือ ข้ามทะเลไปที่เกาะนกคอมบางครั้งการเดินทาง ถูกฝนถูกพายุ เรือก็เป็นเรือแจว เลยลำบากในการเดินทาง ชาวบ้านก็เลยช่วยกันคิดก่อตั้งมัสยิดในหมู่บ้าน เพราะไม่สะดวกในการเดินทาง  ผู้บริจากที่ดินในการให้ก่อตั้ง มัสยิดอัลกอบาตีน คือ นายหลี แดงกุล  อีหม่ามมัสยิดอัลกอบาตีน  คนแรก       นาย  ยาฟี คลองยวน คนที่สอง     นาย  เส็น แดงกุล คนที่สาม     นาย โสะ  ตะกิมจิ คนปัจจุบัน   นาย  ส้อแหล้ เด็นบาเส             more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายส้อแหล้ เด็นบาเส

อิหม่าม

นายเจ๊ะหน้อ กะลันตัน

คอเต็บ

นายบูหมัน แดงกุล

บิหลั่น

นายบ่าวแดง ช้างน้ำ
เลขานุการ
เจ๊ะมาแอล กะลันตัน
ฝ่ายการศึกษา
นายปรีชา แหลมเกาะ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวิเชียร ตะกิมจิ
ฝ่ายวิชาการ
นายเจ๊ะบู เอี่ยวน้อย
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายอิบรอเหม เวลาดี
ฝ่ายการเงิน
นาย นิรัตน์ ตาวัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายมงคลชัย ยกบุตร
ฝ่ายทะเบียน
นายดลหร้อศักด์ ตาวัน
ฝ่ายอาคารสถานที่
4
ฝ่ายประสานงาน
นาย อำนวย หมันเหยบ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสามารถ แดงกุล
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางมูน๊ะ เอี๋ยวน้อย
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางเพ็ญศรี ช้างน้ำ
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางนภัสสรณ์ ชาติไทย
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางสุนี รอบคอบ
อนุกรรมการเลขานุการ
นางกาญจนา คลองรั้ว
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวอุไร ตาวัน
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางร่ออ๊ะ ตาวัน
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางฟาตีมะ แดงกุล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางภาวดี ตาวัน
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสุดารัตน์ กะลันตัน
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอรุณ ตาวัน
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางมูน๊ะ ตะกิมจิ
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางสุภาวนา กำปา
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางแจ่มใส เวลาดี
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวหามิน็ะ แดงกุล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 146 284 257 541
สัปปุรุษในเขต 146 284 257 541
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 5 5 0 5
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 14 11 4 15
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 2 1 1 2
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 12 10 11 21
มัสยิดอัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ)
ที่ตั้งเลขที่: 105 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81130 เบอร์โทรศัพท์: 0878912420
จำนวนผู้เข้าชม: 16,361