MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ตรัง มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดบ้านโต๊ะเมือง ทะเบียนเลขที่: 008

หมู่ที่: 4 แขวง/ตำบล: บางหมาก เขต/อำเภอ: กันตัง จังหวัด: ตรัง
ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิสบ้านโต๊ะเมือง เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่ในซอยโต๊ะเมือง หมู่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีอีหม่าม มาแล้ว ประมาณ 6 คน     1. โต๊ะใบแหน็ง    2. โต๊ะใบลุบ    3. โต๊ะใบเพล้ง    4. โต๊ะหยีเตะ    5. โต๊ะหยีบูหลาด    6. โต๊ะอีหม่ามสม จนถึงปัจจุบัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายสมใจ หวังจิ

อิหม่าม

นายละมัย คุ่ยปรัง

คอเต็บ

นายวัชอารี อับดลหละ

บิหลั่น

นาย เเสน สาเหลา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย กมล สันขาว
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย เจ๊ะมะ สันขาว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย อภิสิทธิ์ โส๊ะพันธ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย ถนัด หยาหยี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย ทวี โส๊ะพันธ์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย ธนวรรธน์ หวังจิ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย เสริม โส๊ะพันธ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย อะหมาด กุมภาพันธ์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย ปรีชา ปรังพันธ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย สมพร สิโปด
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย ไข่ ช่วยกลาง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 144 300 261 561
สัปปุรุษในเขต 128 280 241 521
สัปปุรุษนอกเขต 16 20 20 40
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 26 15 12 27
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านโต๊ะเมือง
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: ซอยโต๊ะเมือง ตำบล/แขวง: บางหมาก
อำเภอ/เขต: กันตัง จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92110 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 7,354