กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดดารุสสลาม (ทะเบียนเลขที่: 028)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดดารุสสลาม(บ้านดอนจันทร์)เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2520โดยมีฮัจยีหมัดเส็นมะหนิเป็นผู้บริจาคที่ดินและมีนายหรีมมะหนิดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนแรกนายร่าหีมมะหนิดำรงตำแหน่งคอเต็บนายฝ้าฮามะหนิดำเรงตำแหน่งบิลาล ต่อมาได้จดทะเบียนเลขที่28ตั้งอยู่เลขที่28หมู่ที่1คำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี84170 มีเนื้อที่จำนวน70ตารางวาปัจจุบันมีฮัจยีสะนิตมะหนิดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด more

กรรมการมัสยิด

นายสะนิต มะหนิ

อิหม่าม

นายมูฮำหมัด หวันมุดา

คอเต็บ

นายศราวุธ คงชนะ

บิหลั่น

นายประพันธ์ นาคอนุเคราะห์
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายนิเวช มะหนิ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมนุญ มะหนิ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอาหลี มะหนิ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสุทธิพงษ์ คชสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอนัน มะหนิ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดลหล๊ะ คชสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอรุณ จุนเด็น
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายยูโสะ คชสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอภิวัฒน์ คชสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอิสมาแอล สินภาษา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายหรูน หมัดสดาย
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 26 51 55 106
สัปปุรุษในเขต 26 51 55 106
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุสสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 28 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ท่าชนะ
อำเภอ/เขต: ท่าชนะ จังหวัด: สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์: 84170 เบอร์โทรศัพท์: 089-978170
จำนวนผู้เข้าชม: 8,588