กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านทรายขาว (ทะเบียนเลขที่: 082)

ประวัติความเป็นมาฯ
สมัก่อนมัสยิดนี้ร่วกับมัสยิดบ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 1อยู่มาเมื่ปี  พ .ศ 2519โดยการนำของนายก้าสาด  หมาดดิหวา และนายหมาสาด ทุ่งแซะได้ประชุมกันลงมติว่า ให้กลับไปอยู่หมู่ที่ 2เหนื่องด้วยนายหมาดสาดทุ่งแซะได้มีที่ปากทางเข้าชลประทานในที่ดินของตนอยู่มาเมื่อปีพ .ศ .2499 ได้มีสายไฟตัดผ่านเมื่อปี 2499 จึงไดทำการย้ายอยู่ที่ปัจจุบัน อยู่มาป๊ะ.ศ.2506 โดยนายดล- บรรดาเป็นอีหม่าม- นายยา- หมีนสอีดเป็นค่อเตบนายหว้าเหตุใจแน่เป็นบี่หลั่นเลยประชุในขณะกรรมการฯมัสยิดกับคุณครูสันติงามทรัพย์ได้มติกันในที่ประชุมว่าสร้างมัสยิดหลังใหม่ด้วยการอุปถัมร์ของครูสันติงามทรัพย์เมื่อปี2527 ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการโดยการนำทีมของนายแอกิ่งเล็ก มาจัดการเลือกตั้งนายเตบใจแน่เป็นอีหม่าม นายหมาดโดด  หมาดดิหวาเป็นค่อเตบนายหว้าเหต ใจแน่เป็นบี่หลั่นเมื่อวันที่31 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2541 ได้นำทีมโดยฮยีก้าแหมนลูกเหล็มกับคณะกรรทการจังหวัดมาจัดการเลือกตั้งมติเอกฉันได้นายชิต หมีนสอีดเป็นอีหม่าม นายปิยะเดช ลูกเจะเป็นค่อเตบนายหว้าเหตุ ใจแน่เป็น บี่หลั่นจนถึงปัจจุบัณ more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอนัษย์ หมาดสตูล

อิหม่าม

นาย ปิยะเดช ลูกเจะ

คอเต็บ

333

บิหลั่น

นายดลร่าหมาน ใจแน่
เลขานุการ
นายสมพร ห้วยลึก
ฝ่ายการศึกษา
นายมูฮำมัดชูโกด บาเส็ม
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุคาน คงสมุทร์
ฝ่ายวิชาการ
นายสูหนาด ไร่ยา
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายสมหมาย บรรดา
ฝ่ายการเงิน
นายสุดีน มดคัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายบุญธรรม ดำนิล
ฝ่ายทะเบียน
นายก้อสัม ห้วยลึก
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายวินิจ มดคัน
ฝ่ายประสานงาน
นายร่าเหม ใจแน่
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายบุญธรรม ดำนิล
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางสุภาพร ใจแน่
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางวิมลวรรณ​ บรรดา
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางมยุรี​ ใจแน่
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางสาวกาญจนา หมาดสตูล
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวอำนวยพร ห้วยลึก
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวซารีฟ๊ะ ยะผา
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางหมิ้นละ๊๊​ นวนศรี
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางร่มล๊ะ​ ใจแน่
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางละเอียด​ ทิ้งนุย
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางรอปีย๊ะ หมีนสอีด
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางเพ็ญศรี ห้วยลึก
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสุณี​ ห้าเส็ม
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางร้อ มดคัน
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางสุดา นวลศรี
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางหร่มล๊ะ หมาดสตูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 162 361 345 706
สัปปุรุษในเขต 162 361 345 706
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 1 1 2
สัปปุรุษเสียชีวิต 13 10 4 14
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 0 1 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 47 62 48 110
มัสยิดบ้านทรายขาว
ที่ตั้งเลขที่: 82 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวง: ทรายขาว
อำเภอ/เขต: คลองท่อม จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81170 เบอร์โทรศัพท์: 0884453631
จำนวนผู้เข้าชม: 8,700