MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. นครศรีธรรมราช มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดดารุสลาม (บ้านปากน้ำเก่า) ทะเบียนเลขที่: 041

หมู่ที่: 12 แขวง/ตำบล: ปากพูน เขต/อำเภอ: เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด: นครศรีธรรมราช

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 0 0 0 0
สัปปุรุษในเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุสลาม (บ้านปากน้ำเก่า)
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 12 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: ปากพูน
อำเภอ/เขต: เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด: นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์: 80000 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 6,581