กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดนูรุลมูฮายีรีน (ทะเบียนเลขที่: 151)

ประวัติความเป็นมาฯ
ประวิติมัสยิดนูรุลมูฮายีรีน บ้านนิคมหน้าเขา  ในปี พ.ศ.2523 ได้มีโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคลองท่่อมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2519 จึงได้มีราษฎรบางส่วนจากหมู่บ้านแสงวิมาน(นครศรีธรรมราช)และอีกบางส่วนจากสวนป่าต.เพหลาอ.คลองท่อมจ.กระบี่ได้อพยพมาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ หลังจากนั้นไดมีการสร้างบาลาเศาะห์(สถานที่ปฏิบัติสาศนกิจ)เป็นอาคารไม้ ซึ้งอยู่ทางทิศเหนือของมัสยิดแห่งนี้ประมาณ 50เมตรและได้แต่งตั้งนายชาญ แสงวิมาน(จูฟาน)เป็นอีหม่ามในสมัยนั้น ซึ่งเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่พักของคนงานเหมืองแร่ เมื่อเหมืองแร่ได้ยกเลิกสัมปทาน จึงได้มีการพื้นที่บริเวณนี้โดยรอบเอาไว้เพื่อสร้างมัสยิด โดยได้ขออณุญาติจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2ธันวาคม 2524 เพื่อสร้างมัสยิด หลังจากนั้นได้มีการจัดหาเงินทุนขอรับบริจาค จากญาติพี่น้องทางกรุงเทพมหานครและที่อื่นๆเพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น(คือเป็นหลังปัจจุบัน)และได้จดทะเบียนมัสยิดขึ้นในปีพ.ศ.2540 พร้อมตั้งชื่อมัสยิดหลังนี้ว่า มัสยิดนูรุลมูฮายีรีน(แสงสว่างแห่งผู้อพยพ)โดยมีนายสุรินทร์ มัสและเป็นอีหม่ามประจำมัสยิดซึ่งอยู่ในสมัยของฮัจยีวาเฮด กิ่งเล็ก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุง ต่อเติมมัสยิดและสร้างอาคารสอนสาศนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายฮาซัน หะสะเล็ม

อิหม่าม

นายนิพล หมัดซาและ

คอเต็บ

ฮัจยีตะผา บุญเทพ

บิหลั่น

นายวัลลภ มูลสะอาด
เลขานุการ
นายสมจิตร บุญเทพ
ฝ่ายการศึกษา
นายสุเทพ แสงวิมาน
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุรัตน์ ภู่ทับทิม
ฝ่ายวิชาการ
นายนิติกร ทะนะแสง
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายเกษม หมัดยุโกบ
ฝ่ายการเงิน
นายชูศักดิ์ ราตรี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายประวิน เจ๊ะสัน
ฝ่ายทะเบียน
นายอุส่าห์ เอียดพล
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายอนุมัติ อะหมัดตอเฮต
ฝ่ายประสานงาน
นายอะหมาด มะหมีน
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายนิรันดร มัสและ
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางสาวจินตนา สุพรรณพงค์
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางสาวใบด๊ะ บุญสาร์ท
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางสาวย๊ะวิยะ ขุนอักส้อย
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางรำพา มัสและ
อนุกรรมการเลขานุการ
นางอามีเน๊าะ ราตรี
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางศิริลักษณ์ บุญเทพ
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางตีอาม๊ะ หมาดเต๊ะ
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางสาววรรณา บุญระนอม
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวอารียา ดินหมิน
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสุณี แจ้งศรี
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา แสงวิมาน
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวอนุรัตน์ สุขเกษม
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางสาววาสินี ค้าเรือ
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางสมจิตร อิ่มดี
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางโสภา หมัดซัน
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 143 317 316 633
สัปปุรุษในเขต 142 317 315 632
สัปปุรุษนอกเขต 1 0 1 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 5 1 6
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 15 11 6 17
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 2 1 1 2
มัสยิดนูรุลมูฮายีรีน
ที่ตั้งเลขที่: 151/1 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ซอย2 ตำบล/แขวง: คลองท่อมเหนือ
อำเภอ/เขต: คลองท่อม จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81120 เบอร์โทรศัพท์: 0630911757
จำนวนผู้เข้าชม: 9,295