กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านหลังสอด (ทะเบียนเลขที่: 037)

ประวัติความเป็นมาฯ
ผู้ริเริ่มก่อตั้งมัสยิดบ้านหลังสอด นายหมาดเดี้ย  ซื่อตรง  เป็นผู้คิดริเริ่มก่อตั้งมัสยิดบนเนื้อที่ของนายเจ๊ะหวัง  กลันตัน เนื้อที่ประมาณ  1  งาน  และต่อมา นายส้าอาด  อาจหาญได้ให้ที่ดินเพิ่ม  โดยมีนายหมาดเดี้ย  ซื่อตรง เป็นอีหม่ามคนแรก รุ่น ที่  2     มีนายย่าสี้น   สำหนาวและนายย่าสี้น  สูงใหญ่ เป็นอีหม่ามคนที่ 1 และ 2                     โดยมีนายยู่โส๊ะ  อาจหาญ เป็น คอเต็บ                              นายด้าหรี  ซื่อตรง   เป็น บิหลั่น        ต่อมาได้ทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่    2  มีนาคม   2492                                ทะเบียนมัสยิดเลขที่           37 หมู่ที่  1  ตำบลเกาะลันตาน้อย   อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  โดยมี               มีนายร่อเปี้ย    ใจบุญ  เป็นอีหม่าม                   นายเทศ  สำหนาว   เป็นคอเต็บ                    นายหนอก   พยายาม  เป็น  บิหลั่น             รุ่นต่อมามี                       1.                      นายส้าเหล็ม   ซื่อตรง   เป็นอีหม่าม            นายด้าโหร้ย     ห้าหวา   เป็นคอเต็บ            นายมู่สา         หึงษาชู      เป็นบิหลั่น 2. เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2507   ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง  โดยมี นายมู่สา        ยมนา           เป็น   อีหม่าม   นายด้าโหร้ย    ห้าหวา          เป็น  คอเต็บ นายมู่สา          หึงษาชู         เป็น   บิหลั่น 3. เมื่อวันที่  10   พฤศจิกายน  2520                         นายส้าเหล็ม    ซื่อตรง         อีหม่าม           นายด้าโหร้ย    ห้าหวา คอเต็บ           นายมู่สา       หึงษาชู บิหลั่น ต่อมา  นายส้าเหล็มซื่อตรง อีหม่าม ได้ปไประกอบพีธีฮัจย์ที่นครมักกะห์ และได้เสียชีวิตที่นั่น    ทำให้มัสยิดบ้านหลังสอดต้องสูญเสียอีหม่ามไปอีกคน จึงได้มีการคัดเลือกอีหม่านคนใหม่ 4.       เมื่อวันที่  7  มกราคม  2534             นายม่าหนาบ      ซื่อตรง อีหม่าม             นายวิรัช             ห้าหวา คอเต็บ                 นายมู่สา            หึงษาชู บิหลั่น 5.     เมื่อวันที่ 2กันยายน 2555    จนถึงปัจจุบัน นายม่าหนาบ     ซื่อตรง      อีหม่าม นายวิรัช             ห้าหวา     คอเต็บ นายอำนาจ        อาจหาญ  บิหลั่น more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายม่าหนาบ ซื่อตรง

อิหม่าม

นายวิรัช ห้าหวา

คอเต็บ

นายอำนาจ อาจหาญ

บิหลั่น

นายอดุลย์ ผิวดี
เลขานุการ
นายเอกสิทธิ์ เอกคณี
ฝ่ายการศึกษา
นายก้อเด็น แข็งแรง
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายฮาสัน เพียรกิจ
ฝ่ายวิชาการ
นายอนุชิต ห้าหวา
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายสมาน โกงกาง
ฝ่ายการเงิน
นายสมบูรณ์ พ่อค้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวีระพงษ์ กลันตัน
ฝ่ายทะเบียน
นายอิสระ ทิ่งนุ้ย
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายวิจิตร หวังสบู่
ฝ่ายประสานงาน
นายสวาส แข็งแรง
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอ้น สุรินทร์
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการสตรี
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 217 536 493 1,029
สัปปุรุษในเขต 212 534 490 1,024
สัปปุรุษนอกเขต 5 2 3 5
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 13 9 4 13
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 0 1 1
สัปปุรุษเสียชีวิต 49 30 23 53
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 7 4 3 7
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 8 6 5 11
มัสยิดบ้านหลังสอด
ที่ตั้งเลขที่: 121 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: ทางหลวงชนบทหมายเลข 6022 ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81150 เบอร์โทรศัพท์: 0861205329
จำนวนผู้เข้าชม: 9,863