กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ / วาระ 7-08-2563 (ทะเบียนเลขที่: 283)

ประวัติความเป็นมาฯ
เป็นมัสยีดที่ได้รับรางวัลดีเด่น ปี2553 more
แผนที่นำทาง Google Map
N47 x=775756 y=717662

กรรมการมัสยิด

สะมะแอ

อิหม่าม

บือราเฮง สาและ

คอเต็บ

นาย อับดุลการิม สุหลง

บิหลั่น

นาย อัสรี เจ๊ะแว
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย หะเล็ง มะเกะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย นิเลาะ หะเร็ม
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
อิสมาแอ สะดียามู
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย หะมะ วาสา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
อิสมาแอ มะสาแม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
มาหะมะเย็งอาบีดีง พุดารอ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย อับดุลรอสะ รีเด็ง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย บูรอฮาน มะแล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย มาหะมะรอมิง สาและรี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย นิเฮง นาเซ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย เซ็ง ยาลอ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 99 183 199 382
สัปปุรุษในเขต 93 177 192 369
สัปปุรุษนอกเขต 6 6 7 13
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 2 1 1 2
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 12 7 7 14
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ / วาระ 7-08-2563
ที่ตั้งเลขที่: 283/1 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ตะโล๊ะหะลอ
อำเภอ/เขต: รามัน จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95140 เบอร์โทรศัพท์: 0810964623
จำนวนผู้เข้าชม: 5,882