กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดอ่าวนาง อัล-มูเนาวาเราะฮ์( บ้านอ่าวนาง) (ทะเบียนเลขที่: 014)

ประวัติความเป็นมาฯ
พี่น้องมุสลิมชาวบ้านอ่าวนาง ได้สร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2488 ซึ่งนายเดะ และเล็ม ได้แบ่งที่ดินประมาณ 1 ไร่ ให้ทำมัสยิด และต่อมาได้ซอดาเกาะ (บริจาค)ให้เป็นที่ก่อสร้างมัสยิด โดยก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องขนมเปียกปูน ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันทำแผ่นกระเบื้องเอง และร่วมกันสร้างจนมัสยิดเสร็จสมบูรณ์  โดยได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดอ่าวนาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2492 โดย นายเด็น ช่างเรือ เป็นผู้จดทะเบียนและเป็นอีหม่ามคนแรกของมัสยิดอ่าวนาง(มัสยิดหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ตรงข้ามฝั่งถนนกับมัสยิดปัจจุบัน พื้นที่เดิมของมัสยิดส่วนใหญ่ของมัสยิดเป็นกุโบร์ (ที่ฝังศพ) ที่ตัวอาคารมัสยิดได้ทำศาลาไว้เท้านั้น และปัจจุบัน (2561)ที่ฝังศพเต็มแล้ว แออัดมากในการฝังศพ ทางกรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้านและพี่น้องชาวบ้านอ่าวนาง ได้ทำโครงการขอที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์(ทุ่งใหญ่)เพื่อเป็นที่ทำกุโบร์(ที่ฝังศพ)และบางส่วนใช้ประโยชน์อย่างอื่นของ หมู่ที่ 2 อ่าวนาง ตามที่ยื่นไปให้จังหวัดแล้วนั้น และอยู่มาหลายปี ต้นไม้ใหญ่ได้ล้มทับมัสยิดพังเสียหายเกือบทั้งหลัง จนไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ เนื่องจากมัสยิดหลังแรกพังเสียหาย จึงได้สร้างหลังที่ 2 แต่งย้ายมาสร้างฝั่งถนนตรงข้ามถนนกับหลังเดิม ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการซอดาเกาะ(บริจาค)จากโต๊ะซามะ จงรักษ์ ให้สร้างโรงเรียนสามัญ ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ชาวบ้าน นำโดย นายเด็น ขยันการ , นายเหลบ จงรักษ์ และนายสะอาด ขยันการ ได้ขอจากทางการให้เป็นที่ของมัสยิด โดยสร้างด้วยงบการเงินที่จำกัด พื้นที่มัสยิดมีขนาดกว้าง 40 ศอก ยาว 40 ศอก โดยนายเหบ ช่างเรือ และนายแก้ว เหล่าเส็น เป็นนายช่างผู้ก่อสร้าง ต่อมาเมื่อสัปบุรุษเพิ่มมากขึ้น จนมาถึงปัจจุบันท่านอีหม่ามสมเดช และชาวบ้าน ได้คิดที่จะสร้างมัสยิดใหม่ เพื่อรับรองสัปบุรุษที่เพิ่มขึ้น และได้ทำการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่เดิม โดยรื้อหลังที่สองออก ในปี พ.ศ. 2547 ด้วยงบก่อสร้างของพีน้องในอ่าวนางและผู้มีจิตศรัทธา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 13 ปี จึงเร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันมัสยิดบ้านอ่าวนาง มูเนาวาเราะห์  เป็นมัสยิดทะเบียนเลขที่  14  ที่อยู่ 732  หมู่ที่  2   ตำบลอ่าวนาง   อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่ และท่านอิหม่าม สมเดช ขยันการ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็น อิหม่ามคนที่ 8 ตั้งแต่ 2546- 2563 (ปัจจุบัน) และเป็นผู้ดำริที่ก่อสร้างอาคาร มัสยิดหลังที่ 3 จนแล้วเสร็จ  more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายสมเดช ขยันการ

อิหม่าม

นายสุทิน ขยันการ

คอเต็บ

นายณรงค์ ขยันการ

บิหลั่น

นายอมฤทธิ์ ศรีสมุทร
เลขานุการ
นายอารีด ช่างเรือ
ฝ่ายการศึกษา
นายสมจิตร ขนานใต้
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุวิทย์ บุคโล
ฝ่ายวิชาการ
นายสุเทพ ช่างเรือ
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายมานิต ขยันการ
ฝ่ายการเงิน
นายกริยา จงรักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุขสวัสดิ์ ช่างเรือ
ฝ่ายทะเบียน
นายประวิทย์ ขยันการ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายมนัส วะจิดี
ฝ่ายประสานงาน
นายสมศักดิ์ ช่างเรือ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมยศ สีสมุทร
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางอารี วะจิดี
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางปรียา วะจิดี
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางอารี ขนานใต้
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางศิริพร ขยันการ
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวละม่อม รองเดช
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสูฟียา วะจิดี
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางวรรณี หง้าฝา
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางวรรณา ขยันการ
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางศิริพร ดำดี
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางปราณี ขยันการ
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางอุไร บุตรแขก
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางละออง ขยันการ
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางผ่องใส สะมาน
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางวราภรณ์ หนองทะเล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสุนีย์ บุตรอีด
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 286 518 500 1,018
สัปปุรุษในเขต 274 507 494 1,001
สัปปุรุษนอกเขต 12 11 6 17
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 5 1 6
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 32 15 21 36
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 4 1 4 5
มัสยิดอ่าวนาง อัล-มูเนาวาเราะฮ์( บ้านอ่าวนาง)
ที่ตั้งเลขที่: 732 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่ จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81000 เบอร์โทรศัพท์: 0917301157
จำนวนผู้เข้าชม: 23,888