กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบำรุงอิสลาม (บ้านทุ่งยอ) (ทะเบียนเลขที่: 120)

ประวัติความเป็นมาฯ
เมื่อครั้งประมาณปี พ.ศ.2380 มีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง เป็นครอบครัวแรกที่มาตั้งรกรากที่บ้านทุ่งยอคือครอบครัว โต๊ะแขวงย๊ะ กับ โต๊ะพวง ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน คาดว่าน่าจะอพยพมาจากประเทศมาเลเชียในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และก็ได้มีลูกหลานเป็นรุ่นๆ สืบต่อมา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และได้มีการจัดสร้างมัสยิดประจำหมู่บ้านกัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ซึ่งมัสยิดบ้านทุ่งยอได้มีการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อปี พ.ศ.2522 โดย โต๊ะอีหม่ามคนแรกคือ นายกอเส็ม เชื่องยาง มัสยิดบ้านทุ่งยอ มีชื่อว่า " มัสยิดบำรุงอิสลาม " more

กรรมการมัสยิด

นาย หมายยู่โสบ เชื่องยาง

อิหม่าม

นาย นิคม สั่นสท้าน

คอเต็บ

นาย อุดร สาเก

บิหลั่น

นาย จำนงค์ เชื่องยาง
เลขานุการ
นาย มานะ สั่นสท้าน
ฝ่ายการศึกษา
นาย ชัยสิทธิ์ สั่นสท้าน
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย ถาวร สั่นสท้าน
ฝ่ายวิชาการ
นาย บรรจง สั่นสท้าน
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นาย โกมล เชื่องยาง
ฝ่ายการเงิน
นาย อุดม หลานเด็น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย วรรณทนวิทย์ สาเก
ฝ่ายทะเบียน
นาย ปรีชา ชาญน้ำ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นาย สถิต สาเก
ฝ่ายประสานงาน
นาย เดชา พยายาม
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย ต้าเสะ สาเก
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางทศวรรณ์ เกาะมดคัน
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางอรรณ์ธิดีณ์ เที่ยงตรง
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางวาสนา เชื่องยาง
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางปี๊สะ จงรักษ์
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวสุวิมล สั่นสท้าน
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางวลี สาเก
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางจิราพร ขาวแขก
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางประพิศ หญ้าปรัง
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางอุษา หลานเด็น
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางอาพร เกาะมดคัน
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวทิพวรรณ เชื่องยาง
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางละออง สั่นสท้าน
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางวันดี ปูเงิน
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางบุษยมาศ หลานเด็น
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวพรรณทิพย์ บรรดา
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 165 416 388 804
สัปปุรุษในเขต 161 413 386 799
สัปปุรุษนอกเขต 4 3 2 5
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษเสียชีวิต 22 19 6 25
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 35 78 64 142
มัสยิดบำรุงอิสลาม (บ้านทุ่งยอ)
ที่ตั้งเลขที่: 120 หมู่ที่: 12 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: คลองพน
อำเภอ/เขต: คลองท่อม จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81170 เบอร์โทรศัพท์: 081-238734
จำนวนผู้เข้าชม: 7,734