MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ตรัง มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดมัวะลีฮีมอิสลาม ทะเบียนเลขที่: 023

หมู่ที่: 5 แขวง/ตำบล: ท่าข้าม เขต/อำเภอ: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง 0895887131
ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดมัุวลีฮีมอิสลาม(บ้านหนองเก่ง)ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  5 ตำบลท่าข้าม  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ปัจจุบัน   อิหม่าม   ชื่อ  นายบุญเสน     สรรเพชร more

กรรมการมัสยิด

นายบุญเสน สรรเพชร

อิหม่าม

นายดลเลาะ ชายภักร์

คอเต็บ

นายนภรัตน์ เตพิริยะกุล

บิหลั่น

นายปรีชา ขาวดี
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายยาหมีน จิตรเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวันชัย หลงขาว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสัรพงศ์ หยงสตาร์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายชื่น หมาดหลู
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายจรัล สุโสะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเวียง สมจริง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเด่น เสียมไหม
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอนุชิต สรรเพชร
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสายัณ สาราบรรญ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายหะเส็น จิโสะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายประโยชน์ หว้าฝา
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 438 863 884 1,747
สัปปุรุษในเขต 239 491 496 987
สัปปุรุษนอกเขต 199 372 388 760
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 40 24 23 47
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 13 8 6 14
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 1 0 1 1
มัสยิดมัวะลีฮีมอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 100 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: ตรัง-สตูล ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92120 เบอร์โทรศัพท์: 0895887131
จำนวนผู้เข้าชม: 8,563