กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดสะพานเคียน (ทะเบียนเลขที่: 059)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

นายดาลัน หวังกุหลำ

คอเต็บ

นายเฉ็ม แซะอาหลี

บิหลั่น

นายประเสริฐ โต๊ะประดู่
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายยูโสบ โต๊ะประดู่
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอิมรอน ปังแลมาเส็น
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายกูอาลี มาลีกามัน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสันติ หลังยาหน่าย
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดาวุด หวังกุหลำ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายฮาหมีด แซะอาหลี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอานนท์ หลังยาหน่าย
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสุรินทร์ ปังหลีเส็น
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 147 335 334 669
สัปปุรุษในเขต 144 333 330 663
สัปปุรุษนอกเขต 3 2 4 6
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 12 6 8 14
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดสะพานเคียน
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ควนโดน
อำเภอ/เขต: ควนโดน จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91160 เบอร์โทรศัพท์: 0892976487
จำนวนผู้เข้าชม: 11,627