MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. สตูล มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดดารุลอิสลามิยะฮ์ ทะเบียนเลขที่: 147

หมู่ที่: 7 แขวง/ตำบล: เกตรี เขต/อำเภอ: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล 0876782461
ประวัติความเป็นมาฯ
          มัสยิดดารุลอิสลามียะฮ์ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2532 โดยแยกมาจากมัสยิดบ้านโคกเกตรี(บูเกตรีปัจจุบัน)ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนาย อาด  ตะกง,  นายบาหรี  แก้วสลำ และนางฮอเดี๊ยะ   ขุนดำ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 8ไร่เศษ และได้จดทะเบียนมัสยิด เมื่อปี พ.ศ. 2534  แล้วได้เริ่มละหมาดวันศุกร์ โดยมีนายฮัจญีบาหรี  แก้วสลำ เป็นอิหม่ามคนแรก   แต่ตอนนั้นยังเป็นหมํูที่  3 ตำบลเกตรี  ต่อมา 5 ตุลาคม พ.ศ 2549 ได้ตั้งหมํูบ้านใหม่เป็นหมู่ที่ 7 จนถึงปัจจุบัน           ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามมัสยิดดารุลอิสลามียะฮ์                 1. นายฮิจญีบาหรี      แก้วสลำ        พ.ศ. 2534 - 2548                 2. นายฮัจญีอรุณ       อุมาจิ            พ.ศ. 2548 - 2558                 3. นายฮัจญีมาเหยด   กรมเมือง       พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายมาเหยด กรมเมือง

อิหม่าม

นายนพดล ตาลักษณะ

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายฉลอง สะดีน
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอาหมาด งะเจ๊ะ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอดินันต์ สาดีน
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายหมาด หวันยะหวา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 123 209 199 408
สัปปุรุษในเขต 71 111 108 219
สัปปุรุษนอกเขต 52 98 91 189
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 8 6 3 9
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 4 1 3 4
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดดารุลอิสลามิยะฮ์
ที่ตั้งเลขที่: 300 หมู่ที่: 7 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: เกตรี
อำเภอ/เขต: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91140 เบอร์โทรศัพท์: 0876782461
จำนวนผู้เข้าชม: 7,502