กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ (ทะเบียนเลขที่: 129)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ ม 5 ตำบลเขาทอง  อ เมือง จ กระบี่มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือนในพื้นที่ประมาณ 5000 ไร่  ก่อนที่มาเป็นมัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ  ชาวบ้านย้ายถิ่นมาจากหลายจังหวัดมาร่วมกันสร้างที่อยู่อาสัย มีโต๊ะอีหม่ามคนแรก ชื่อ นาย โกบ สุทธิการเป็นชาวนครศรีธรรมราชได้เป็นแกนนำทางศาสนาและตั้งเป็นสถานที่เรียนชาวบ้านเรียกว่า (บาลาย )ในสมัยนั้นประกอบกับครัวเรือนยังมีไม่มากอาสัยอยู่แบบเครือญาติชาวบ้านเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนาให้มีมัสยิดหลังแรกของบ้านท่าพรุโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านท่าพรุได้บริจาคที่ดินประมาณ 1 ไร่ชื่อ นาย ยุหมาด  ดินแดง ชาวบ้านได้ช่ยกันดูแลรักษาและปรับปรุงเนื้อที่และชว่ยกันสร้างมัสยิดบ้านท่าพรุเป็นต้นมา ผู้คนส่วนใหญ่รับจ้างกรีดยางอยู่ในพื้นที่ อาชืพรองก็เป็นทำสวน ชุมชนบ้านท่าพรุมีอนาเขตทิศเหนือติดกับ ม1 บ้านในสระ ทิศใต้ติดกับ ม 6 ตำบลหนองทะเล ทิสตะวันออกติดกับ ม 5 บ้านในไร่ตำบลหนองทะเล ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันจรึงทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมด้วยการทำประมงพื้นบ้าน หลังจากที่นาย โกบ  สุทธิการ เสียชีวิต ชาวบ้านได้คัดเลือก นาย อาหมาด  เด็นมิน ซึ่งเป็นชาวนครศรีธรรมราชเหมือนกันมาดำรงตำแหน่งโต๊ะอีหมามคนที่ 2 ของ มัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ จากการได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับชาวบ้านจึง จากการดำเนินงานของโต๊ะอีหม่ามคนที่2 ชุมชนบ้านท่าพรุได้พัฒนาขึ้นตามบริบทของชุมชนได้อีกระดับหนึ่ง จากนั้นนาย อาหมาด เด็นมินได้เสียชีวตด้วยโรคหัวใจล้มแหลวชุมชนบ้านท่าพรุได้เสียบุคลที่เป็นแกนนำทางศาสนาอีก ต่อมานาย มะหมูด  รักดี ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านท่าพรุ ให้ดำรงค์ตำแหน่งโต๊ะอีหม่ามคนที่ 3 ของชุมชนบ้านท่าพรุจนถึงปัจจุบัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นาย มะหมูด รักดี

อิหม่าม

นายอุทิศ จิตนารี

คอเต็บ

นาย ดลอ่าเฉ็ม วันศุกร์

บิหลั่น

นายสมคิด วันศุกร์
เลขานุการ
นาย อภิศักดิ์ ดินแดง
ฝ่ายการศึกษา
นาย ดำรงศ์ เย็บปักษ์
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย ประมินทร์ เพ็ชรรักษ์
ฝ่ายวิชาการ
นาย ประพันธ์ ดินแดง
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นาย พยนต์ ลาบแบน
ฝ่ายการเงิน
นาย สุนทร โหดสุวรรณ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย ยะโกบ จิตนารี
ฝ่ายทะเบียน
นาย สมปอง เหล่าเส็น
ฝ่ายอาคารสถานที่
นาย ผจญ เด็นมิน
ฝ่ายประสานงาน
นายหวันหมะ ขุนดำริ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย ไพโรจน์ เหล่าเส็น
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
น.ส. รอบีด๊ะ กระบี่วงศ์
ประธานอนุกรรมการสตรี
นาง สุกัญญา ดินแดง
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางสุไหลขอ เด็นมิน
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
น.ส มารีย๊ะ ปะนะ
อนุกรรมการเลขานุการ
น.ส โสภา สาระวารี
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นาง อุษา รักดี
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นาง มูรีย้ำ เริงกิจ
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
น.ส อาอีฉ๊ะ วันศุกร์
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นาง บิเดาะ ศศิธร
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
น.ส สุกัญญา โหดสุวรรณ
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
น.ส สายใจ ขาวขำ
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
น.ส ปราณี สังขะพรม
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
น.ส สุใบด๊ะ ยุโส๊ะ
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นาง มิง ศศิธร
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
น.ส แดง ช่างเรือ
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 137 348 309 657
สัปปุรุษในเขต 119 335 294 629
สัปปุรุษนอกเขต 18 13 15 28
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 4 1 3 4
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 26 16 10 26
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 1 1 0 1
มัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ
ที่ตั้งเลขที่: 129 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: เขาทอง
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่ จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81000 เบอร์โทรศัพท์: 0816934860
จำนวนผู้เข้าชม: 12,931