กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านแหลมกรวด(อัรเราะฎอตุลญันนะห์) (ทะเบียนเลขที่: 087)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดอัรเราฎอตุลญันนะห์บ้านแหลมกรวดทะเบียนเลขที่ 87 หมู่ที่8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผู้ริเริ่มก่อสร้างมัสยิดหลังแรกได้แก่ นายก้าเส็ม แหลมเกาะ  ฮัญยียูโซ๊ะ มะหยี  นายยูโซ๊ะ หลานตำ  นายด้าโอด ชลธี  นายสัน ชลธี นายด้าหนี กะลันตัน  นายตุด เชื้อทะเล  นายบ้าหา กาน้ำ  นายเจ๊ะอาด แดงกุล  นายต้าแหก ลำพล  นายหวัง ชายบุตร   ได้ขอจดทะเบียนต่อสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เมื่อ วันที่11 เมษายน พ.ศ.2510 ทำเนียบอิหม่ำมัสยิด 1.นายก้าเส็ม แหลมเกาะ 2.นายอ้าหมาด น้ำใส่ 3.นายวิจิต แนวหาด 4.นายหมูด ตาวัน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายหมูด ตาวัน

อิหม่าม

นายส้อแหล้ ชลธี

คอเต็บ

นายหมาน น้ำใส

บิหลั่น

นายสมศักดิ์ เชื้อทะเล
เลขานุการ
นายมาหามะลาเซ็น สะมาย
ฝ่ายการศึกษา
หมาด ลำพล
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอาหมาด น้ำใส
ฝ่ายวิชาการ
นายนิยม มาศโอสถ
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายรัฐการ หวันเหล็ม
ฝ่ายการเงิน
นายไพฑูรย์ แดงกุล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอีด แดงกุล
ฝ่ายทะเบียน
นายหย้าหยา เชื้อทะเล
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายหมาดเหรบ รอบคอบ
ฝ่ายประสานงาน
นายห้าหลีม เชื้อทะเล
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
เฉม ลำพล
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางปราณี ชลธี
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางนิดา น้ำใส
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางสาวสุใบด๊ะ เด็นบาเส
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางห้ามีด๊ะ บ่อหนา
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาววิภา เชื้อทะเล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางคอยเราะห์ แหลมเกาะ
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางฟาตีมะห์ กำปา
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางนิตยา วันช่วย
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางเสารดา เชื้อทะเล
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางมลิกา กาหลง
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกวิสรา บุตรเหม
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางวิภา ตาวัน
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
บุปผา ชายบุตร
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางอาอีฉะ แนวหาด
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวมาเรียม หลานตำ
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 172 431 377 808
สัปปุรุษในเขต 171 431 376 807
สัปปุรุษนอกเขต 1 0 1 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 4 2 6
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 0 1 1
สัปปุรุษเสียชีวิต 31 20 16 36
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 48 51 40 91
มัสยิดบ้านแหลมกรวด(อัรเราะฎอตุลญันนะห์)
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 8 ถนน/ตรอก/ซอย: เหนือคลองแหลมกรวด ตำบล/แขวง: คลองขนาน
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81130 เบอร์โทรศัพท์: 0848522322
จำนวนผู้เข้าชม: 16,909