กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

มัสยิดนู่รุ้ลเอี้ยะซาน (ทะเบียนเลขที่: 068)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนู่รุ้ลเอี๊ยซาน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในพื้นที่เดืมเมื่อปี พ.ศ. 2528 ต่อมาเมื่อปี พ .ศ. 2542 จำนวนสัปปุรุษในชุมชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมของมัสยิดเกิดความคับแคบต่อจำนวนสัปปุรุษที่มาประกอบศาสนกิจ ประกอบกับพื้นที่ตั้งมัสยิดมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายออกไปได้ สัปปุรุษภายในชุมชนจึงได้มีมติร่วมกันในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจมาจนถึงปัจจุบัน more

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการรากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 0 0 0 0
สัปปุรุษในเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนู่รุ้ลเอี้ยะซาน
ที่ตั้งเลขที่: 68 หมู่ที่: 9 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: บางเตย
อำเภอ/เขต: เมืองพังงา จังหวัด: พังงา รหัสไปรษณีย์: 82000 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 6,553