กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิดอิสลาฮิดดีน จดเมื่อ 20 มิถุนายน 2544 / วาระ 16-10 (ทะเบียนเลขที่: 400)

ประวัติความเป็นมาฯ
1. ประวัติหมู่บ้าน     ประวัติความเป็นมาคล้ายกับบ้านฉลองชัย คือ แต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพวกคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาอาศัย ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ ซึ่งในปี 2521 มีชาวบ้านมาจากอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีเดินทางมาบุกเบิก 3 คันรถ 6 ล้อ ประมาณ 107 คน รัฐบาลได้แจกที่ดินทำกินให้คนละ 18 ไร่ เลยทำให้พวกคอมมิวนิสต์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากชาวบ้านไม่ให้การสนับสนุน สำหรับชื่อหมู่บ้านแต่เดิมเรียกว่า “บ้านบาโล๊ะ” “บ้านแคมป์แพะ” ต่อมาได้ตั้งว่า“บ้านภักดี” ซึ่งคำว่าภักดีนามสกุลคนขับรถที่บุกเบิกทำถนนในหมู่บ้านถูกรถชนเสียชีวิตชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านโดยมีชุมชนกลุ่มบ้าน ดังนี้ คือ                                1. ชุมชนกลุ่มบ้านภักดี 1                                2. ชุมชนกุล่มบ้านภักดี 2                                3. ชุมชนกุล่มบ้านภักดี 3  more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 58 113 90 203
สัปปุรุษในเขต 58 113 90 203
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอิสลาฮิดดีน จดเมื่อ 20 มิถุนายน 2544 / วาระ 16-10
ที่ตั้งเลขที่: - หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เขื่อนบางลาง
อำเภอ/เขต: บันนังสตา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95130 เบอร์โทรศัพท์: 06-1192-64
จำนวนผู้เข้าชม: 3,081