กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านนาเกาะไทร (ทะเบียนเลขที่: 103)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดบ้านนาเกาะไทร ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ปัจจุบันมี ท่านอิหม่าม ชาตรี  ไกรบุตร เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านนาเกาะไทร การบริหารงานองค์กร ภายใต้คณะกรรมการมัสยิด 15 ท่าน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างผังคณะกรรมการบริหารมัสยิดเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในหมู่ที่บ้านที่นับถือศาสนา อิสลาม และไทยพุทธอยู่ร่วมกัน แต่โดยบริบททางศาสนาคนในชุมชนต่างรู้และเข้าใจถึงวิถีทางของการนับถือศาสนา แบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิง ชุมชนเล็กๆที่แยกต้วออกมามาจากบ้านนาออก พื้นนที่ทุ่งนาแต่ที่มีคนมาตั้งชุมชนเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลองเสียดและคลองปกาสัยที่มีน้ำใหลมาจากแนวส่งน้ำชลประทานทั้งปีและคลองปกาสัยคลองธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณครั้งสมัยสร้างบ้านสร้างเมือง หรือที่เรียกกันติดปากว่า แขวงเมืองปกาสัย  นั้นแสดงให้ทราบว่าเป็นเมืองด่านติดทะเลตะวันตกของเมือง นครศรีธรรมราช คนในชุมชนประกอบศาสนากิจกที่มัสยิดบ้านนาเกาะไทร และใช้สถานที่บริเวณของมัสยิดสร้างเป็น ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอิสลามบ้านนาเกาะไทร และยังเป็นที่สอนเรืยรนอัลกุรอ่าน ซึ่งมีอาคารเรียนเรียกกันว่าอาคารอบรมคูณธรรมจริยะธรรมประจำมัสยิดบ้านนาเกาะไทร ปัจจุบันมีท่าน ฮัจยีอิหม่ามชาตรี  ไกรบุตร เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด และคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งมาบริหารดูแลความเรียบร้อย more
แผนที่นำทาง Google Map
https://goo.gl/maps/AZsbe5c2LfSC8KDs9

กรรมการมัสยิด

นายชาตรี ไกรบุตร

อิหม่าม

นายร้อโสน ลูกเหล็ม

คอเต็บ

นายสมาน หวันม๊ะ

บิหลั่น

นาย สมชาย เนียมหวาน
เลขานุการ
นายสัมพันธ์ ใบราหมาน
ฝ่ายการศึกษา
นายมุตตาฝา ลังกาบำ
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสมบูรณ์ ไกรบุตร
ฝ่ายวิชาการ
นายหมาน ไกรบุตร
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายศักดิ์ หมาดสม
ฝ่ายการเงิน
นายสมรส หลานสัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายบ่าว เถาว์กลอย
ฝ่ายทะเบียน
นายหมาดย๊ะ ลูกเหล็ม
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายอ้าหมาดคลองรั้ว
ฝ่ายประสานงาน
นายประยศ ไกรบุตร
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประสูต มานพ
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการสตรี
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 111 209 236 445
สัปปุรุษในเขต 94 191 223 414
สัปปุรุษนอกเขต 17 18 13 31
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 2 2 0 2
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 16 14 3 17
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 0 1 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 2 0 2 2
มัสยิดบ้านนาเกาะไทร
ที่ตั้งเลขที่: 344 หมู่ที่: 9 ถนน/ตรอก/ซอย: คลองเสียด -โรงไฟฟ้าลิคไนท์ ตำบล/แขวง: ปกาสัย
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81130 เบอร์โทรศัพท์: 0878889804
จำนวนผู้เข้าชม: 9,168