MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. พังงา มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดบ้านนาใต้ (นูรุลฮูดา) ทะเบียนเลขที่: 007

หมู่ที่: 6 แขวง/ตำบล: โคกกลอย เขต/อำเภอ: ตะกั่วทุ่ง จังหวัด: พังงา 0819701315

กรรมการมัสยิด

นายสราวุฒิ เอมโอช

อิหม่าม

นายวรุต เกยทอง

คอเต็บ

นายสนิท ปะสู

บิหลั่น

ร.ต.ท. ศรศักดิ์ จันทร์ดี
เลขานุการ คณะกรรมการ
รุทธ์ เกยทอง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
สมชิต ราตรีพฤกษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
สุนทร สิงคาระ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
สุรัตน์ สานุสัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มานะ ศรีรัฐ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ธเนศ สีระยา
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
พรทวี เกยทอง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
อรุณ จันทชูลี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
อนันต์ จำปาดะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
วิมล มัยลาภ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นิมิตร ศรีรัฐ
ประสานงานทั่วไป
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการรากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 68 137 125 262
สัปปุรุษในเขต 65 131 122 253
สัปปุรุษนอกเขต 3 6 3 9
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านนาใต้ (นูรุลฮูดา)
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: โคกกลอย
อำเภอ/เขต: ตะกั่วทุ่ง จังหวัด: พังงา รหัสไปรษณีย์: 82140 เบอร์โทรศัพท์: 0819701315
จำนวนผู้เข้าชม: 8,192