กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

มัสยิดบ้านท่านุ่น (มิฟตาหุดดีน) (ทะเบียนเลขที่: 008)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดมิฟตาหุดดีน ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2487 มีอิหม่ามคนแรกชื่อ 1.นายมูฮัมหมัด  ราเฮง 2.นายหมาด  สุเมนทร์ 3.นายหมูด  เกยทอง 4.นายอุเส็น  ศรีรัตน์ 5.นายมูฮัมหมัดซากี  ประเสริฐดำ 6.นายสุดัน  ศรีรัตน์ 7.นายประสิทธิ์  พรหมเพ็ญ คนปัจจะบัน นายอุดมศักดิ์  รัตโส more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

กำจัด พันธ์ทิพย์

คอเต็บ

สราวุฒิ ตุลา

บิหลั่น

บุญโรจน์ มานะบุตร
เลขานุการ คณะกรรมการ
สะอาด เพชรนะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
เดช ศรีรัตน์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ยูโสบ กันแก้ว
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
อุหมาด ศรีรัตน์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สะมาแอ มุ่งกิจ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
lสมานคงบุตร
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ฝีน โกมล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ถนอม รายาจิตร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
อดุลย์เดช บุญแต่ง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
จรัล พลีตา
ประสานงานทั่วไป
ไม่มีข้อมูล
ประธานอนุกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 1
ไม่มีข้อมูล
รองประธานอนุกรรมการ 2
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการเลขานุการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการรากาติสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 132 248 244 492
สัปปุรุษในเขต 101 227 220 447
สัปปุรุษนอกเขต 31 21 24 45
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 12 6 6 12
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 4 3 1 4
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบ้านท่านุ่น (มิฟตาหุดดีน)
ที่ตั้งเลขที่: 66 หมู่ที่: 7 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: โคกกลอย
อำเภอ/เขต: ตะกั่วทุ่ง จังหวัด: พังงา รหัสไปรษณีย์: 82140 เบอร์โทรศัพท์: 0979368673
จำนวนผู้เข้าชม: 8,455