กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดบ้านเขาขาว (ทะเบียนเลขที่: 094)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายส้าเหตุ บ้านนบ

อิหม่าม

นายอนุรักษ์ พึ่งหล้า

คอเต็บ

นายอับดุลหร้อหมาน ปฏิมินทร์

บิหลั่น

นายส้าฝาด สิงห์แก้ว
เลขานุการ
นายกอเฉม บ้านนบ
ฝ่ายการศึกษา
นายหว้าเหม บุตรกริม
ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายด้าอุด บุตรเด็น
ฝ่ายวิชาการ
นายกอเฉ็ม บุตรกริม
ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์
นายด้าโหด บ้านนบ
ฝ่ายการเงิน
นายหย่าหมาด หวันร่าหมาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมบูรณ์ เหมสงวน
ฝ่ายทะเบียน
นายมนัส บุตรแขก
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายเดช สายแดง
ฝ่ายประสานงาน
นายสมหมาย กูลหมาด
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอับดุลมู่หรอ บำรุง
ฝ่ายสตรีและเยาวชน
นางสาวอารีย์​ สิงห์แก้ว
ประธานอนุกรรมการสตรี
นางสากีน๊ะ กองสิน
รองประธานอนุกรรมการสตรี 1
นางสาวปราณี​ บุตรกริม​
รองประธานอนุกรรมการสตรี 2
นางสาวกรรณิการ์ ทองย้อย
อนุกรรมการเลขานุการ
นางสาวสุดารัตน์​ ปฏิมินทร์
อนุกรรมการฝ่ายการเงิน
นางสาวราตรี​ บุตรกริม
อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา
นางสาวจริยา บุตรกริม
อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล
นางโสม​ พึ่งหล้า
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวปราณี​ บุตรกริม
อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์
นางสาวมานิตา​ วะเจดีย์
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอาภรณ์​ กูลหมาด
อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน
นางมลจิรา​ บุตรกริม
อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นางสาวสุเมตตา บ้านนบ
อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน
นางสาววลัยพร รักดี
อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางผการอง บ้านนบ
อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชน

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 146 418 367 785
สัปปุรุษในเขต 145 416 366 782
สัปปุรุษนอกเขต 1 2 1 3
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 4 3 7
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 10 9 2 11
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 1 1 0 1
มัสยิดบ้านเขาขาว
ที่ตั้งเลขที่: 213 หมู่ที่: 5 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เขาคราม
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่ จังหวัด: กระบี่ รหัสไปรษณีย์: 81000 เบอร์โทรศัพท์: 0931754195
จำนวนผู้เข้าชม: 10,586