The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ


ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: ย่านตาขาว


อำเภอ/เขต:

ตำบล/แขวง

มัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ย่านตาขาว 2 0 0 0
หนองบ่อ 1 0 0 0
ในควน 7 2 2 4
โพรงจระเข้ 1 48 39 87
ทุ่งกระบือ 7 0 0 0
รวม 18 50 41 91

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: ย่านตาขาว

ปากีสถาน2
ทะเบียนเลขที่: 064 ตำบล/แขวง: ย่านตาขาว
มัสยิดก็อยยูมุดดีน(บ้านหนองขอน)
ทะเบียนเลขที่: 118 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดซุลยูดลอิสลามียะ
ทะเบียนเลขที่: 080 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดญันนาตุลมุอ์มีนีน
ทะเบียนเลขที่: 140 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดดารุ้นอาบิดีน(โพรงจรเข้)
ทะเบียนเลขที่: 075 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดดารุ้ลอิควานียะฮ์ (บ้านโคกมะขาม)
ทะเบียนเลขที่: 124 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดนูรุดดีน(บ้านในควนเหนือ)
ทะเบียนเลขที่: 074 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดบ้านนายายหม่อม
ทะเบียนเลขที่: 073 ตำบล/แขวง: ย่านตาขาว
มัสยิดบ้านหนองหงส์
ทะเบียนเลขที่: 135 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดบ้านหนองแห้ง
ทะเบียนเลขที่: 044 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดบ้านโคกทราย
ทะเบียนเลขที่: 072 ตำบล/แขวง: โพรงจระเข้
มัสยิดบ้านโหล๊ะหาร
ทะเบียนเลขที่: 101 ตำบล/แขวง: หนองบ่อ
มัสยิดมิฟตาหุลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 091 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดมุตตะกีน
ทะเบียนเลขที่: 017 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 134 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดยีเด็นวากบ
ทะเบียนเลขที่: 034 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ
มัสยิดยีเด็นสอลีหีน
ทะเบียนเลขที่: 063 ตำบล/แขวง: ในควน
มัสยิดฮารับปันบารู (บ้านทุ่งตะเสะ)
ทะเบียนเลขที่: 125 ตำบล/แขวง: ทุ่งกระบือ