The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
15 พ.ย. 2563   149 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา

ในวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ทาง กอจ ตรัง ฝ่ายการศึกษา ได้ทำการสอนเรียนผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา กอม และผู้ที่ใฝ่รู้ในจังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดดารุ้ลมุฮ์มินีน ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง และมัสยิดบ้านสิเหร่ ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง