The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
21 ก.ย. 2562   68 ครั้ง

โครงการสร้างเครือข่าย พัฒนาหน่วยรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ได้มีการจัดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี 2562 ภายใต้งบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมาจากจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เป้าหม่ายเพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลได้มีความเข้าใจและพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบฮาลาลอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง