Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

no record found...

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองสตูล 69 628 631 1,259
ควนโดน 25 0 0 0
ควนกาหลง 23 0 0 0
ท่าแพ 28 0 0 0
ละงู 63 2 3 5
ทุ่งหว้า 18 0 0 0
มะนัง 6 0 0 0

รวม

232 630 634 1,264

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554