Islamic Committee of Satun

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

no record found...

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองสตูล 69 628 629 1,257
ควนโดน 25 0 0 0
ควนกาหลง 23 0 0 0
ท่าแพ 28 0 0 0
ละงู 63 2 3 5
ทุ่งหว้า 18 0 0 0
มะนัง 6 0 0 0

รวม

232 630 632 1,262

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
สนับสนุนโดย