HALAL SAMUTPRAKARN

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
18 ก.ค. 2562   22 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อฝึกฝนการเป็นวิทยากรให้แก่ผู้นำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
47 หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 39/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.02-817-3152,02-817-2793,02-462-7166 แฟกซ์.02-817-2465