The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
08 ต.ค. 2562   332 ครั้ง

ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562   ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำมัสยิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา สร้างความรู้ทักษะวิธีคิดในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดให้มีศักยภาพ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปปรับปรุงปฏิบัติได้อย่างมีประสิหริภาพ มีประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสุราษฎร5ธานี
เลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าทองใหม อําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร5ธานี 84290
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-961514 / 0935768181/0873886839