สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
ย้อนกลับ
05 ต.ค. 2561   กอจ. สุราษฎร์ธานี   735

กอจ.สฎ.ชี้แจงอิหม่ามกรณีมัสยิดจัดงานตรงกับวันที่ 13 ต.ค.

นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริหารกิจการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตามหลักการกีตาบุลเลาะฮ์,ซุนนะฮ์และพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ๒๕๔๐ โดยหลักปฏิบัติดูแลพี่น้องมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีความเคร่งครัดในหลักการศาสนา และดำรงตนอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย การใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
สำหรับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง ร.9 ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์โดยตรงแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่ทรงถือความแตกต่าง ด้านศาสนา เชื้อชาติและชาติพันธุ์แต่ประการใด พระองค์ทรงสนพระหราชหฤทัยในศาสนาอิสลามและเข้าพระทัยศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง แม้รูปแบบการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาจแตกต่างจากพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นอยู่บ้าง พระองค์ทรงทราบความข้อนี้เป็นอย่างดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมได้ตราตรึงในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดมิรู้ลืม กาลนับแต่นี้ต่อไปพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องตระหนักในการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรวมทั้งแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังกล่าวอีกว่า เพื่อตระหนักและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ ขอให้มัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการจัดงานให้อยู่ในขอบเขต และงดการบันเทิงทุกชนิด เช่น การร้องนาชีด เป็นต้น ภายในงานของมัสยิดนั้นให้มีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมด้วยจึงเรียนมาโปรดทราบ และดำเนินการข่าวประชาสัมพันธ์

แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
349
26 ธ.ค. 2562   สมาพันธ์ฯ
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล PDF
240
26 ธ.ค. 2562   สมาพันธ์ฯ
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
395
15 ธ.ค. 2562   กอจ. สตูล
งานมัสยิด "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์"
0
19 พ.ย. 2562   กอจ. ภูเก็ต
ขอเชิญร่วมงานวันเอกภาพมุสลิมกระบี่ ครั้งที่1
561
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
393
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
454
28 ม.ค 2562   สมาพันธ์ฯ
การอบรมคณะทำงาน การบริหารองค์กรศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุค 4.0
644
ฮาลาลกระบี่รับรอง เดือนธันวาคม 2561
670
28 ธ.ค. 2561   กอจ. กระบี่
ขั้นตอนเข้าระบบ
1,129
19 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
ตารางอบรมก่อนแต่งงาน ปี 2562
9,163
17 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
กอจ.สฎ.ชี้แจงอิหม่ามกรณีมัสยิดจัดงานตรงกับวันที่ 13 ต.ค.
736
แถลงข่าวจัดงาน - มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
818
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
1,186
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
สุราษฎร์ธานีผลักดันการศึกษา/ หวังพัฒนาเยาวชนสู่อิหม่านอย่างยั่งยืน
25,298
ตารางการอบรมนายทะเบียนมัสยิดจังหวัดกระบี่
995
07 ก.ย. 2561   กอจ. กระบี่
ลำดับการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
1,041
ระบบบันทึกข้อมูล มัสยิดออนไลน์ สามารถใช้ได้ตามปกติ
559
22 ก.ค. 2561   สมาพันธ์ฯ
แจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูล มัสยิดออนไลน์ เป็นการชั่วคราว
477
12 ก.ค. 2561   สมาพันธ์ฯ
คำสั่งแต่งตั้ง กอจ.สฎ. การแต่งตั้งวาลี (อาร์ม) เพิ่มเติม
706
ระเบียบการอบรมก่อนแต่งงาน
3,712
03 ก.ค. 2561   กอจ. สงขลา
อบรมก่อนสมรส
1,445
ประชุม
693
ตัวอย่างอับโหลด pdf
899
กอจ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำทางศาสนาอิสลามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0
ประชาสัมพันธ์ พบเเล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ
703
อบรมโปรเเกรมออนไลน์
763
โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
1,070
03 ก.ค. 2561   กอจ. ยะลา
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษ 2561
1,559
13 มิ.ย. 2561   สมาพันธ์ฯ
เลขา กอจ.เมืองคนดีลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนอบรมก่อนนิกะฮ์
958
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
1,022
กำหนดการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2561
1,185
พรบ. ฮัจญ์ 2559
1,078
21 พ.ย. 2560   กอจ. พัทลุง
ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559
2,382
19 ธ.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
1,237
12 ธ.ค. 2559   สมาพันธ์ฯ
อบรมก่อนแต่งงานรุ่นที่ 38
2,201
07 พ.ย. 2559   กอจ. พัทลุง
ขอเชิญแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
1,235
21 ต.ค. 2559   กอจ. พัทลุง
ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำ อัลอุฏหิยะฮ์ หรือ กุรบ่าน
1,535
เชิญร่วมงานอิดิ้ลอัดฮาครั้งที่ 6
2,375
16 ส.ค. 2559   กอจ. กระบี่
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
2,149
17 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
รวมน้ำใจสู่ เยาฮารุนดีนียะห์
2,954
ขอเชิญกอจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๙
2,704
เรียนอิหม่าม ทุกมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5,245
กำหนดการ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์จังหวัดตรัง
1,836
11 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
2,181
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1437
2,195
12 เม.ย. 2559   กอจ. สงขลา
การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
2,193
14 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1437
2,042
12 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2,986
08 มี.ค. 2559   กอจ. พังงา
ขอเชิญร่วมงานฮาลาลกระบี่
4,550
08 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แจ้งเข้าอบรม
4,588
04 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 343,267