THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3,220
08 มี.ค. 2559

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองพังงา 12 538 571 1,109
เกาะยาว 24 1,067 1,061 2,128
ตะกั่วทุ่ง 27 923 903 1,826
ตะกั่วป่า 7 1,973 1,823 3,796
คุระบุรี 14 2,670 2,566 5,236
ทับปุด 13 1,624 1,614 3,238
ท้ายเหมือง 8 621 555 1,176

รวม

105 9,416 9,093 18,509

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย