The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดอัสซาลามตุ้ลอัสลามียะห์
ที่ตั้งเลขที่:
38 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
เขาหวาย 
ตำบล/แขวง:
กรูด  
อำเภอ/เขต:
กาญจนดิษฐ์  
จังหวัด:
สุราษฎร์ธานี  
รหัสไปรษณีย์:
84160 
เบอร์โทรศัพท์:
085-783164

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี�พ.ศ.2530 อีหม่ามคนแรกคือ�นายสาอิ�เลาะและ อีหม่ามคนที่สองคือ�นายฮาโรน�เลาะเเละ อีหม่ามคนที่สามคือ�นายนุกูล�ทองสุวรรณ อีหม่ามปัจจุบันคือ�นายวีระ�ตำราเรียง ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...มัสยิดอัสซาลามตุ้ลอัสลามียะห์
ที่ตั้งเลขที่: 38  หมู่ที่: 9  ถนน/ตรอก/ซอย: เขาหวาย  ตำบล/แขวง: กรูด  
อำเภอ/เขต: กาญจนดิษฐ์   จังหวัด: สุราษฎร์ธานี   รหัสไปรษณีย์: 84160  เบอร์โทรศัพท์: 085-783164
จำนวนผู้เข้าชม: 3,938สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย