The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ย้อนกลับ
06 ก.ค. 2565  486 ครั้ง
เอกสารไฟล์แนบ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด

เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด


ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
599 ครั้ง 24 ก.ค. 2565   กอจ.
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด
487 ครั้ง 06 ก.ค. 2565   กอจ.
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65
684 ครั้ง 27 มิ.ย. 2565   กอจ.
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
777 ครั้ง 09 มิ.ย. 2565   กอจ.
ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์อัดิ้ลอัฎฮา กระบี่ ครั้งที่ ๒
616 ครั้ง 06 มิ.ย. 2565   กอจ.
แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล
557 ครั้ง 27 มี.ค. 2565   กอจ.
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบทะเบียนมัสยิด
538 ครั้ง 27 มี.ค. 2565   กอจ.
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด pdf
1,256 ครั้ง 07 ส.ค. 2564   กอจ.
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
1,028 ครั้ง 07 ส.ค. 2564   กอจ.
กระบี่ แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ
1,592 ครั้ง 25 เม.ย. 2564   กอจ.
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
1,597 ครั้ง 26 ก.พ. 2564   กอจ.
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
1,757 ครั้ง 26 ก.พ. 2564   กอจ.
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
1,820 ครั้ง 11 ก.พ. 2564   กอจ.
ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1 2564
1,191 ครั้ง 08 ก.พ. 2564   กอจ.
ปฏิทินการดำเนินการอบรมและสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ประจำปี ๒๕๖๔
1,211 ครั้ง 18 ม.ค 2564   กอจ.
ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม
391 ครั้ง 18 ม.ค 2564   กอจ.
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม
3,872 ครั้ง 18 ม.ค 2564   กอจ.
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
8,099 ครั้ง 18 ม.ค 2564   กอจ.
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
1,018 ครั้ง 18 ม.ค 2564   กอจ.
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
1,738 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
1,506 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
1,789 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย