The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
22 พ.ย. 2565   26 ครั้ง

อบรมผู้ประกอบการเพื่อขอรับรองฯฮาลาล

22 พฤศจิกายน 2565 
อบรมผู้ประกอบการเพื่อขอรับรองฯฮาลาล
ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
       ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยนายว่าเหตุ มารายา กอจ.กระบี่ ประธานฝ่ายกิตการฮาลาล/ นายเรวัตร กาหลง -นางสาววนิดา หมันบุตร วิทยากรฯ  
       กับภารกิจอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าโครงการและที่จะขอการรับรองตามมาตรฐานฮาลาน ที่จะรับการประเมินรับรองและออกใบอนุญาตรับรองมาตราฐานฮาลาลต่อไป

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324