The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
07 พ.ย. 2565   77 ครั้ง

ประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่

ประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
จันทร์ ที่ 7 พ.ย.2565
       ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้  
       อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีผ่องฟาร์ม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ และผ่านระบบ Application Zoom  เวลา 13.00 น 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324