The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
22 มี.ค. 2564   570 ครั้ง

สำนักงาน กอจ. ระนองก้าวสู่การบริหารกิจการด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 21มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ ระนอง เวลา 09:00 น นายวินัย มุ่งกุ้ง นายทะเบียนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง นายยุรนันท์ หมานจิตร์ เลขานุการฯ ได้จัดทำ"โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษจังหวัดระนองอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนประจำมัสยิด" เพื่อให้รับรู้เข้าใจในกระบวนการจัดทำระบบทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด นายทะเบียนมัสยิด  ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ สังคมไทย อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หากแต่ละมัสยิดสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดด้วยระบบออนไลน์ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่าย สถานภาพการสมรส หย่าร้าง ฯลฯ และมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถือได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนามัสยิดอย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่ง  ในพิธีเปิดการอบรมฯโดยนายหมาดสะ หมานหนำประธานกอจ ระนอง พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ หมานจิตร กรรมการอิสลามฯ นายมนตรี สาลี กรรมการฯ  นายวราวุฒิ มาศโอสถ กรรมการฯ ต่อมา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT  ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต จังหวัดระนอง  ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดจำนวน 32 มัสยิด 50 คน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดในจังหวัดระนอง เสร็จสมบูรณ์ อย่างพร้อมเพรียงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(วิรัช สีหมุ่น)รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324