The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
10 ธ.ค. 2563   733 ครั้ง

มัสยิดออนไลน์ ต ทรายขาวคลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบี่

วันที่10 ธันวาคม 2563 ณ ที่ทำการอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านห้วยลึก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 – 2566 โดยได้มีการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ขึ้น เพื่อให้คณะอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมุสลีมะห์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบมัสยิดออนไลน์มากขึ้น และจักได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายทะเบียน เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานได้ ถึงแม้นว่าจะติดปัญหาในการใช้สถานที่ ด้วยความตั้งใจของอนุกรรมการที่เข้าร่วม ยังคงดำเนินการไปได้เป็นอย่างดี โดยการคัดสรรมาจากอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆในเขตตำบลทรายขาวและตำบลคลองท่อมเหนือกันอย่างพร้อมเพรียงมีผู้เข้าร่วม 26 คนและคาดหวังได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถนำความรู้การใช้งานระบบเพื่อไปบริหารจัดการมัสยิดได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการายงานผล ระบบบัญชีการเงินมัสยิด  สำหรับสาระของการอบรมประกอบด้วย 
- วิธีการเข้าเวบไซด์ดูสาระเนื้อหาของระบบ www.masjidthai.com ลอกอินเข้าสู่ระบบแจ้งให้เข้ากลุ่มแจ้งเตือนการเข้าระบบ
-วิธีจัดการสถานที่ตั้งมัสยิด
-วิธีการปักหมุดแผนที่มัสยิดลงระบบกูเกิ้ลแมป
-วีธีการจัดทำประวัติของมัสยิด
-วิธีการสร้างเพจลิ้งของมัสยิด
-วีธีการใส่รูปมัสยิดเข้าหน้าเวพเพสมัสยิด
-วิธีการใส่ภาพไฮไลด์ของมัสยิด
-วีธีการนำรูปของคณะกรรมการมัสยิดเข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง
-วิธีการนำรูปคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เข้าสู่ระบบตามตำแหน่ง
-วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของมัสยิด
-วิธีการเขียนข่าวกิจกรรมของมัสยิด
-วิธีการอับร้านค้าชุมชน (ฮาลาลมูเก็ม) เข้าระบบ
-วีธีการอับโหลดข้อมูลไว้ในเอกสารดาวส์โหลดของมัสยิด
-วีธีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลสัปปุรุษ รายบุคคล
-วิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
-วีธีการ จัดการข้อมูลสัปปุรุษ รายครัว/ในเขต/นอกเขต/เข้ารับอิสลาม
-วิธีการแยกสัปปุรุษออกจากครัวเรือน
-วิธีการ ย้ายสัปปุรุษไปยังมัสยิดอื่น/เสียชีวิต/การจำหน่ายข้อมูล
-วีธีการเพิ่มข้อมูลเด็กกำพร้า
-วีธีการรายงานผลของระบบทะเบียนออกมาใช้งานตามสาระ
-วิธีรายงานข้อมูลเด็กกำพร้า
-วีธีนำข้อมูลรายชื่อสัปปุรุษเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิด
-วีธีการรายงานข้อมูลอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น ส่งกระทรวงมหาดไทย
-วีธีการนำส่งข้อมูลสัปปุรุษรายงานต่อกรมการปกครอง
-วิธีการจัดทำระบบบัญชีการเงินมัสยิดออนไลน์
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม เวลา 16.00 น.มอบเกียรติบัตรให้ผู้อบรมโดย นายวิรัช  สีหมุ่น พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีทุกตำบลตามแผนงานและนโยบายของกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324