The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
03 ต.ค. 2563   288 ครั้ง

รับคณะดูงานจากภาค7

ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที ได้รับมอบหมายจากนายอัสนาวี มุคุระประธานกรรมการอิสลามกระบี่ต้อนรับและบรรยายสรุป แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษา ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) นั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมาย แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324