The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
22 ก.ค. 2563   71 ครั้ง

ฮาลาลกระบี่

22 กค 2563 ที่สนง กอจ กระบี่ คณะกรรมการกระบี่ ประชุมฝ่ายฮาลาล มีรองผู้ว่าราชการกระบี่ นายสมควร ขันเงินเข้าร่วม

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324