The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
03 พ.ย. 2562   152 ครั้ง

ฮาลาลมูเก็มที่เขาทอง

รายงานเพื่อทราบ
วันที่ 2 พย 2562 เวลา 13:00-16:00 น ณ ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดจำปาสระ นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่ายฮาลาล นายฉิม ทับทอง กรรมการ นายดลหร้อหมาน นัคคา กรรมการ ร่วมงานโครงการฮาลาลมูเก็ม โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขาฯ นายวิรัช สีหมุ่น ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การผลิต การซื้อ การจัดวาง และเตรียมการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมิน มีผู้ประกอบการร้านค้าเขตตำบลเขาทอง เข้าร่วมโครงการ 70 ราย ได้รับการอนุเคราะห์ และสนับสนุนสถานที่เครื่องเสียง อาหารว่าง ระหว่างการอบรม จาก อิหม่าม มงคล ธรรมศรี เป็นอย่างดี ผลการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานมาเพื่อทราบ
วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอจ กระบี่ รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324