The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
01 พ.ย. 2562   188 ครั้ง

คัดเลือกกรรมการมัสยิดไหนหนัง

เลือกคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนัง
วันที่ 1 พย 2562 เวลา 13:00 น อาศัยอำนาจความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด พศ 2559 ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีคำสั่งให้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บ้านไหนหนัง หมุ่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อเมืองกระบี่ มีนาย สุนทร สีหมุ่น นายวิรัตน์ และเล็ม  นายเจ็ะอาลี คมขำ นายดลหร้อหมาน นัคคา นายวิรัช สีหมุ่น เป็นกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านไหนหนัง ในการคัดเลือกมีนายดลหลัอ เหมพิทักษ์ ผู้เสนอรายชื่อสัปปุรุษ  12 คน 1 นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ 2 นายยงยุทธ กุลหลัก 3 นายหีม จันทร์มนี 4 นายยุมอาจ เริงจิตร 5 นายห้าสัน วันศุกร์ 6 นายอาหลิ่ม อุปมา 7 นายณัฐพล ยาวะโนภาส 8 นายดล้อ มังคะลา 9 นายอาทิตย์ ปานขวัญ 10 นายไหโหยบ เริงจิตร 11 นายก่อเหลด ธรรมศรี 12 นายห่อหนี มุคุระ สัปปุรุษ รับรอง ทั้ง 12 คน เป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการคัดเลือกชุดได้นำรายชื่อเพื่อเสนอต่อนายทะเบียน เพื่อมติรับรองต่อที่ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ต่อไป

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324